Selecteer een pagina

Het hebben van een veilige en gezonde werkomgeving is van groot belang voor zowel de werknemer als voor de werkgever. U moet er niet aan denken dat een werknemer door de nalatigheid van u als werkgever arbeidsongeschikt raakt. Daarom is sinds 1 januari 1994 een actuele RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie),  door de Arbowet verplicht gesteld.

Wat is een RI&E?

Een RI&E is in het leven geroepen om de kans op een bedrijfsongeval en/of de kans op beroepsziekten zoveel mogelijk te beperken. Samen met een preventiemedewerker wordt een RI&E opgesteld. In een RI&E staat een risicoanalyse. Bij het maken van een risicoanalyse wordt onder andere gekeken naar de inrichting van de werkplek, het gebruik van zware machines en de eventuele blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Plan van Aanpak

Een verplicht onderdeel van de RI&E is het Plan van Aanpak. Hierin staan de maatregelen beschreven die het bedrijf moet treffen tegen de risico’s die in de risicoanalyse staan. Zo worden de arbeidsomstandigheden verbeterd en de gezondheidsrisico’s beperkt. Een RI&E en een Plan van Aanpak worden opgesteld door een preventiemedewerker.

Preventiemedewerker

Sinds 2005 is elk bedrijf verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen. Wanneer een bedrijf 25 werknemers of minder heeft dan mag de werkgever zelf de preventiemedewerker zijn. Maar zijn er meer dan 25 werknemers? Dan moet u hiertoe één of meerdere werknemer(s) aanstellen.

Verplicht

Elke werkgever die personeel in dienst heeft, is volgens de Arbowet verplicht om te beschikken over een actuele RI&E. Naast de wettelijke verplichting van de Arbowet voldoet u met een RI&E ook aan de voorwaarden van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en/of een verzuimverzekering.

Doordat uw situatie met enige regelmaat zal veranderen, veranderen daarmee ook de risico’s. Het is daarom van belang dat ook al heeft u een RI&E, u deze regelmatig actualiseert en jaarlijks een nieuw Plan van Aanpak opstelt. Mocht u niet over een (actuele) RI&E beschikken dan kan de Arbeidsinspectie hiervoor een boete opleggen. U kunt deze boete ook opgelegd krijgen als er onverhoopt een bedrijfsongeval plaatsvindt en u niet over een (actuele) RI&E beschikt.

Wij adviseren Consense Arbo u te laten helpen met het opstellen, evalueren en actualiseren van uw RI&E en het Plan van Aanpak. Zo voldoet u niet alleen aan de Arbowet, maar voorkomt u ook dat bedrijfsongevallen, het verzuim minder is en de werknemers efficiënter werken. Ook biedt Consense Arbo de cursus preventiemedewerker aan waarin u in een halve dag wegwijs wordt gemaakt in de Arbo-regels en leert hoe u risico’s kan herkennen en op welke wijze deze aangepakt moeten worden.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak?