Selecteer een pagina

Belangrijk nieuws voor werkgevers. Op 21 juni 2022 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aangenomen. Deze wet treedt in per 1 augustus 2022 en brengt een aantal wijzigingen met zich mee die belangrijk zijn voor u als werkgever. De wet stelt namelijk een aantal nieuwe eisen aan de inhoud van een arbeidsovereenkomst. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Onze juristen vertellen u er meer over.

 • Geen verbod op nevenwerkzaamheden, tenzij er sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond
  Een verbod op nevenwerkzaamheden is vanaf 1 augustus niet langer is toegestaan, tenzij u als werkgever een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft. Een rechtvaardiging voor een verbod op nevenactiviteiten kan onder andere liggen in: gezondheid en veiligheid, de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, het vermijden van belangenconflicten en het naleven van de Arbeidstijdenwetgeving.

  Het is niet noodzakelijk dat het nevenwerkzaamhedenbeding zelf de rechtvaardiging bevat. De bestaande nevenwerkzaamhedenbeding waarin geen objectieve rechtvaardigingsgrond is opgenomen, hoeft u dus niet te wijzigen. Wel moet u vanaf 1 augustus 2022 kunnen uitleggen welke goede reden u heeft om een werknemer toch aan het nevenwerkzaamhedenbeding te houden.
 • Geen studiekostenbeding bij verplichte opleidingen
  Opleidingen die de werkgever op grond van de wet of cao verplicht is aan te bieden moeten volgens de nieuwe wet kosteloos zijn en als arbeidstijd worden beschouwd. Alle kosten die de werknemer moet maken in verband met het volgen van de opleiding, zijn dus voor rekening van de werkgever. U kunt hierbij denken aan reiskosten, studiemateriaal en examengelden. Ook de tijd die de werknemer moet besteden aan de opleidingen vallen onder werktijd.

  Veel arbeidsovereenkomsten kennen nu nog een studiekostenbeding, waarin is afgesproken dat de studiekosten in bepaalde situaties moeten worden terugbetaald door de werknemer. Studiekostenbedingen die gaan over verplichte opleidingen zijn per 1 augustus 2022 nietig, wat betekent dat het beding nooit heeft bestaan. De werkgever kan hier niet langer een beroep op doen. Dit geldt dus ook voor studiekostenbedingen die vóór 1 augustus 2022 zijn overeengekomen.
 • Uitbreiding informatieplicht werkgever
  Op grond van de nieuwe wet bent u als werkgever verplicht uw werknemers tijdig te informeren over arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan de functie, het loon en de datum van indiensttreding. Deze informatieplicht wordt verder uitgebreid. Zo dient u uw werknemers onder andere te informeren over:
  vakantie- en verlofregelingen;
  • de procedurele aspecten bij het beëindigen van het dienstverband;
  • het opleidingsbeleid, en
  • de duur en voorwaarden van de proeftijd.

   Daarnaast worden er eisen gesteld aan de termijn waarbinnen u de informatie aan uw werknemers moet verstrekken, en op welke wijze. Veelal wordt dergelijke informatie vervat in een personeelshandboek. De juristen van LTO Verzekeringen helpen u graag bij het opstellen hiervan.
 • Creëren voorspelbaar werkpatroon
  Als een groot deel van de arbeidstijd vooraf niet bekend is bij de werknemer, is er sprake van een onvoorspelbaar werkpatroon. Op de grond van de nieuwe wetgeving dient u uw werknemers in dat geval te vertellen op welke momenten zij kunnen worden verplicht om te werken. Deze wetswijziging heeft vooral gevolgen voor oproepkrachten.
 • Benadelingsverbod
  In het wetsvoorstel is ten slotte opgenomen dat u als werkgever uw werknemers niet mag benadelen omdat zij de rechten die voortvloeien uit de nieuwe wet afdwingen.

Meer informatie?
De wet zal per 1 augustus 2022 direct ingaan. Dit betekent dat bedingen in strijd met deze wet per 1 augustus 2022 onmiddellijk nietig zullen zijn, ook als deze vóór 1 augustus 2022 zijn overeengekomen. Het is dus van belang dat u tijdig actie onderneemt en uw (model)arbeidsovereenkomsten zo nodig vóór 1 augustus aanpast. Hulp nodig. Neem contact op met één van onze juristen via juristen@ltoverzekeringen.nl of telefonisch op 085 773 26 71.

Let op: De uitleg in dit artikel is algemeen en informerend van aard en is geen persoonlijk juridisch advies. Neem voor vragen of persoonlijk advies altijd contact op met onze juristen.