Selecteer een pagina

Regelmatig komen werknemers tijdens het werk in aanraking met gevaarlijke stoffen waardoor ze uiteindelijk ziek worden. Per 1 januari 2023 kunnen zij hiervoor op grond van de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) een eenmalige financiële tegemoetkoming ontvangen.

Slachtoffers van beroepsziekten lopen vaak tegen complexe en zware bewijzen aan in het civiele aansprakelijkheidsrecht. Het verband tussen werk en ziekte is vaak lastig te bewijzen. De TSB-regeling zorgt ervoor dat werknemers minder zware bewijseisen nodig hebben en dit kan een oplossing bieden ter compensatie van de schade. Voor werkgevers en hun aansprakelijkheidsverzekeraar is deze ontwikkeling belangrijk.

Bewijs van beroepsziekte is vaak moeilijk te leveren

De nieuwe regeling komt zieke werknemers tegemoet. In het burgerlijk procesrecht geldt dat degene die van mening is schade te hebben (geleden) door toedoen van een ander, dit in voldoende mate moet bewijzen. Schade als gevolg van een beroepsziekte is vaak moeilijk te bewijzen. Toon immers als werknemer maar aan dat de schade enkel en alleen is opgelopen tijdens het werk.

Tegemoetkoming voor werknemers met een beroepsziekte 

Om werknemers met een mogelijke beroepsziekte tegemoet te komen, is op initiatief van de overheid op 1 januari 2023 de regeling TBS in werking getreden. De regeling geldt voorlopig alleen voor de ziekten longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en CSE (chronic solvent-induced encephalopathy door vluchtige oplosmiddelen, ook bekend als schildersziekte). Werknemers kunnen bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag om tegemoetkoming indienen als door het deskundigenpanel is vastgesteld dat sprake is van een beroepsziekte. Op grond van deze beoordeling neemt de Sociale Verzekeringsbank uiteindelijk het besluit tot wel of niet erkenning van de aanvraag en zorgt bij een positief besluit tot wel of niet erkenning van de aanvraag en zorgt bij een positief besluit voor de uitbetaling van de tegemoetkoming. De betaling zal men zoveel mogelijk weer gaan verhalen op de werkgever c.q. diens aansprakelijkheidsverzekeraar.

Hoogte tegemoetkoming

Bij het bedrag van de tegemoetkoming wordt niet gekeken naar de aard en de ernst van de beroepsziekte. De regeling gaat uit van een financiële tegemoetkoming van € 22.839,00 aan alle werkende die door de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op hun werk ernstige aandoening hebben opgelopen. De tegemoetkoming is daarom niet een (volledige) schadevergoeding, maar dient als blijk van erkenning. Ernstige gevallen met een hoge schade worden dus niet afgekocht door betaling van deze tegemoetkoming.

Bron: Van Traa Advocaten