Selecteer een pagina

Als werkgever heeft u een zorgplicht jegens uw werknemers. U bent verplicht alle maatregelen te nemen die nodig zijn om te voorkomen dat uw werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn functie. Deze waarborgt dus een veilige werkomgeving voor hen. U bent aansprakelijk voor de schade die uw werknemer heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden, tenzij u kunt aantonen te hebben voldaan aan uw zorgplicht. Heeft u werknemers in dienst die de Nederlandse taal minder machtig zijn? Dan gelden er voor wat betreft uw zorgplicht jegens deze werknemers nog striktere regels!

Het komt regelmatig voor dat door onduidelijke en incomplete instructies schade ontstaat op de werkvloer. De werkgever is dan in beginsel aansprakelijk voor deze schade, tenzij hij aan kan tonen dat hij zijn zorgplicht heeft nageleefd. Onlangs heeft de rechter ten aanzien van het geven van veiligheidsinstructies aan werknemers die de Nederlandse taal niet machtig zijn, geoordeeld dat het niet langer voldoende is deze instructies mondeling, in Jip-en-Janneketaal uit te leggen. Er moet gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld pictogrammen, schriftelijke instructies uitgewerkt in de desbetreffende taal en eventuele uitleg van een tolk. Hiernaast moet er worden getoetst of de instructies daadwerkelijk worden toegepast. Pas dan is er naar het oordeel van de rechter aan de zorgplicht van de werkgever voldaan.

Heeft u werknemers in dienst die de Nederlandse taal niet (voldoende) beheersen? Laat u dan goed informeren wat betreft uw zorgplicht, zodat u de kans om aansprakelijk gesteld te worden zo gering mogelijk maakt. Heeft u vragen, of bent u aansprakelijk gesteld? Neem contact op met de juristen van Frontyr via het contactformulier of bel naar 085-773 2671, dan helpen wij u graag verder.