Selecteer een pagina

Wanneer is er sprake van pacht?

Er is sprake van pacht als de verpachter een overeenkomst met de pachter sluit. De verpachter stelt hierbij een onroerende zaak, of een deel hiervan, ter beschikking voor commerciële landbouwdoeleinden. De pachter betaalt hier een tegenprestatie voor. Een stuk land gebruikt voor een privémoestuin valt dus niet onder pacht.

Welke soorten pacht zijn er?

Er zijn vier soorten pacht, namelijk:
1) reguliere pacht
2) geliberaliseerde pacht
3) teeltpacht
4) pacht in reservaten

De eerste twee pachtvarianten komen het meeste voor. Het verschil is relevant voor de exacte regelgeving die van toepassing is op de pachtovereenkomsten de bepalingen van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Deze bepalingen zijn ‘dwingendrechtelijk’ van aard, wat betekent dat er niet van mag worden afgeweken. Het gaat dan bijvoorbeeld om regels over de duur, prijs en beëindiging van een pachtovereenkomst.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de soorten pacht?

Reguliere pacht is voor alle pachtobjecten mogelijk, zoals: los land, hoeves, agrarische gebouwen of woningen. De pachtduur van reguliere pacht bedraagt bedraagt minimaal zes jaar voor land, en minimaal 12 jaar voor een hoeve.

Geliberaliseerde pacht is alleen mogelijk voor los land. De pachtduur kan zelf worden bepaald door partijen.

Teeltpacht is slechts voor los land mogelijk en ziet op gewassen waarbij teeltwisseling nodig is. Teeltpacht duurt slechts één of twee jaar.

Pacht in reservaten wordt ook wel natuur- of beheerpacht genoemd, en ziet op landbouwgrond of gebouwen in een natuurreservaat. Voor pacht in reservaten bestaan bijkomende bijzondere verplichtingen voor behoud van de natuur of het landschap. De pachtduur is zes jaar.

Waar moet u op letten bij het aangaan van een pachtovereenkomst?

Pachtovereenkomsten worden schriftelijk aangegaan. Als een pachtovereenkomst is opgesteld, zal deze binnen twee maanden ter goedkeuring aan de grondkamer moeten worden voorgelegd. De grondkamer is vanuit de overheid belast met taken omtrent pacht. Ondanks dat goedkeuring door de grondkamer verplicht is, zijn aan de diensten kosten verbonden.

Afhankelijk van welk soort pacht sprake is, kunnen er veel regels van toepassing zijn op uw pachtovereenkomst. Het staat u dus niet vrij om zelf te kiezen welke pachtsoort u het gunstigst lijkt. Daarnaast kan pacht ook voor agrarische gebouwen en woningen, waardoor niet altijd duidelijk is of nu sprake is van huur of pacht. Kortom: het is verstandig om u goed te laten informeren.

Bent u van plan om een pachtovereenkomst te sluiten? Laat u hier dan bij ondersteunen door de juristen van LTO Verzekeringen. U kunt contact opnemen via 085 – 773 26 66 of maak een vrijblijvende afspraak.


Heeft u verder nog vragen over uw verzekeringen? Neem gerust contact op via 023 – 520 15 16.